Onze voorwaarden en Code

NijnnoCoachingWe varen onze eigen koers, soms tegen de stroom in, soms een afslag verder; het resultaat van Visie en Ethiek

NijnnoCoaching werkt nauw samen met De Peddelende (Outdoor) Coach en maakt onderdeel uit van de NijnnoVision (groep).

Onze Code

Deze Code zet de kernwaarden en gedragsregels uiteen die wij allemaal moeten opvolgen in onze keuzes, gedragingen en besluiten van alledag. Naleving van deze Code zal ons een voordeel geven bij het zakendoen en zal bijdragen aan de continuïteit van NijnnoCoaching op de lange termijn.

Van alle medewerkers en betrokkenen van NijnnoCoaching wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de waarden en business principles van onze onderneming en dat zij zich houden aan het bedrijfsbeleid en wet- en regelgeving. Niet naleving van de Code kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Deze Code kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld door de directie van NijnnoCoaching. Waar in deze Code wordt gesproken over NijnnoCoaching worden hiermee alle initiatieven, projecten en zakelijke activiteiten bedoeld die tot de NijnnoCoaching, kvk 59006005,  behoren.

Specialisatie:
individuele begeleiding | persoonlijke effectiviteit | stress-coaching | herstel van burnout | autisme

Kernwaarden NijnnoCoaching
NijnnoCoaching wil op de lange termijn waarde creëren voor klanten, leveranciers, medewerkers en de samenleving. Met onze kennis van innovatie, optimalisatie, implementatie, verandermanagement en het coachen en begeleiden van individuen willen wij een onmisbare speler zijn voor consumenten, individuen, de profit- en non-profit sector door o.a. feedback uit de markt te vertalen naar nieuwe inzichten, innovatieve en duurzame oplossingen voor onze klanten. Onze organisatie staat voor transparantie, ethisch gedrag, respect voor wet en internationale gedragsnormen.

Deze kernwaarden vormen de basis voor ons handelen. Vervlochten met de kernwaarden is ons streven om zo duurzaam mogelijk te ondernemen en waar mogelijk onze invloed uit te oefenen teneinde zo de gehele keten te verduurzamen en veiliger te maken.

Bewust
Wij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor morgen. Daarom maken hebben we ons zakelijk en individueel gedrag aangepast binnen de beschikbare mogelijkheden van nu. Vanzelfsprekend doen we dat op een intelligente en bewuste manier, selecteren we onze klanten en opdrachten die passen binnen dit duurzame beleid. Zelf werken wij 100% papierloos en bij onze klanten doen we ons uiterste best deze besparende en toekomstgerichte filosofie door te voeren. Papieren post sturen we terug met het verzoek om digitaal te communiceren. We werken met flexibele en beschikbare kantoorlocaties, vervoeren ons bij voorkeur elektrisch of per openbaar vervoer. We communiceren voor zover mogelijk via Video Conference of Skype om niet onnodig te reizen.

Lees ook: Coaching op Afstand

NijnnoCoaching hanteert de volgende uitgangspunten voor het behoud van onze ethische normen welke van toepassing is voor elke consultant, medewerker of gecontracteerde professional binnen onze organisatie:

1. Onze ethische voorschriften: Wij voldoen aan de letter en geest van alle wetten, verordeningen en regels. Ons gedrag is gebaseerd op de hoogste ethische normen.
2. Wij zullen op een onpartijdige, verantwoorde en integere manier adviezen en diensten aan opdrachtgevers leveren en zullen eerlijk, rechtvaardig, verantwoord, respectvol, legaal en zonder vooringenomenheid handelen.
3. Respect voor de individu, zijn/haar mensenrechten en de bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens:  Wij respecteren de mensenrechten van onze betrokkenen. Kosten nog moeite blijven bespaard om deze te beheren en adequaat te beschermen van hun persoonlijke gegevens.
4. Beheer en behoud van de vertrouwelijke informatie:  Wij erkennen het belang van individuele en corporate eigendoms- en vertrouwelijke informatie en staan voor het nemen van grondige voorzorgsmaatregelen om te komen tot goed beheer en optimale bescherming van dergelijke informatie. Wij zullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtsgeldige eigenaar geen informatie, gegevens, resultaten of rapportages aan derden verstrekken.
5. Wij zullen de onwaarschijnlijkheid van voldoende voordelen voor de opdrachtgever van de verstrekte opdracht bij de eerste gelegenheid aangeven.
6. Wij zullen geen adviezen en/of diensten leveren waarvoor hij/zij onvoldoende is gekwalificeerd.
7. Wij zullen kennis, competentie en vaardigheden middels permanente educatie op peil houden.
8. ‘Corporate citizen’ en sociale activiteiten: We zijn altijd bewust dat we een lid van de internationale samenleving en actief meedoen aan sociale activiteiten als een goede ‘corporate citizen’ en bij te dragen aan het creëren van een veilige samenleving.
9. Wij zullen waar mogelijk belangenconflicten met andere opdrachtgevers of collegae voorkomen.
10. Wij zullen op geen enkele wijze gebruik maken van tijdens een eerdere opdracht opgedane kennis of informatie, indien dit de betreffende opdrachtgever schaadt.
11. Aanpak van milieuproblemen: Wij handhaven compatibiliteit tussen onze zakelijke activiteiten en behoud van het milieu door het creëren van een wereld die voor mensen gemakkelijker is om in te wonen. Daarnaast bieden we een actieve bijdragen aan het behoud van het milieu en aan de opbouw van een duurzame samenleving dat menselijke activiteiten in de toekomst ondersteunt.
12. Wij zullen de reputatie van de gehele beroepsgroep niet beschadigen door opzet, onverschilligheid of samenwerking met degenen wiens praktijk de reputatie van de gehele beroepsgroep zou kunnen schaden.
13. Wij zullen, als individu tijdens een opdracht, transparant zijn en naast de overeengekomen vergoedingen geen andere beloningen ontvangen die voortvloeien uit de gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
14. Wij respecteren de rechten en de individualiteit van elk van onze medemens en streven naar een omgeving die hen in staat stelt om het ontwikkelen van hun respectieve capaciteiten en persoonlijkheid te realiseren.
15. In-house ethisch benadering en inzet: We zijn ons goed bewust van onze rol in de uitvoering van deze Code. Wij wijden ons aan het behoud van deze Code en het bevorderen van de bewustwording van de ethische normen en beginselen bij alle betrokkenen binnen NijnnoCoaching. Wij zullen deze Code strikt naleven.

Lees ook: Uitsluitingscriteria

We staan voor transparantie en we doen zaken met mensen.
Uitgangspunt is vertrouwen en ethiek. 

De volledige versie van onze Algemene Voorwaarde leest u hier (https://nijnnovisiongroup.com/shared-services/)

Algemene Voorwaarden voor het leveren van Training & Coaching, Sport & Actieve outdoor coaching diensten.

De in dit hoofdstuk “Voorwaarden voor Training & Coaching, Sport & Actieve outdoor coaching” vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien opdrachtnemer diensten verleent in de vorm van Training of Coaching, Sport & Actieve outdoor coaching. In geval van strijdigheid met enige bepaling uit de algemene bepalingen, zal de bijzondere bepaling uit onderhavige voorwaarden prevaleren.
Artikel C1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtnemer: de NijnnoVision Group of een deelnemer van de NijnnoVision Group die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van trainings en coachings, sport & actieve outdoor diensten;
b. opdrachtgever: de persoon, deelnemer, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
c. diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder training en coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
d. coachee: degene die deelneemt aan een trainings, begeleidings, sport, actieve outdoor, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
Artikel C2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel C3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 15 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
Artikel C4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
walkArtikel C5. Sport & actieve outdoor coaching
1. De opdrachtgever neemt geheel op eigen risico deel aan een training/activiteit. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de opdrachtgever oploopt tijdens of ten gevolge van een training/activiteit;
2. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de door opdrachtnemer verplicht gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen;
3. Opdrachtnemer behoudt het recht een training/activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft niet akkoord gaan met de wijziging indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel oplevert;
4. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. Bij extreme of gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een training/ activiteit worden afgelast;
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen, schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door opdrachtnemer georganiseerde activiteiten. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer. Bij deelname aanvaardt de opdrachtgever automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt;
6. Bij nalatigheid en ondeskundig handelen is de opdrachtgever zelf aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtnemer of derden waarmee opdrachtnemer al dan niet in contractuele relatie staat. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van deze derden.
7. De in deze voorwaarden en dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten;
8. De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedragscode van opdrachtnemer, en hiernaar te handelen. Wanneer blijkt dat een opdrachtgever aan een activiteit overlast of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen opdrachtnemer, de overige klanten, de leveranciers en derden ernstig wordt geschaad, kan de betreffende opdrachtgever of deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever;
9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte opdrachtgever of deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training/activiteit;
10. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan opdrachtnemer of de vertegenwoordiger van opdrachtnemer te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden;
11. De opdrachtgever dient voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.
Artikel C6. Contractsduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
Artikel C7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel C8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
Artikel C9. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel C10. Betaling
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering zoals omschreven in artikel 4, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever, bij betaling achteraf de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
Artikel C11. Incassokosten
In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
Artikel C12. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel C13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus of training is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
5. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
Artikel C14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
Artikel C15. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.